Komenda Straży Miejskiej SzczecinKomendant Straży Miejskiej Szczecin

 
Krzysztof Mechliński

Do zakresu działania Komendanta należy w szczególności:

1) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży i kierowanie jej działalnością.
2) Reprezentowanie oraz działanie w imieniu Straży wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich. 
3) Składanie w imieniu Straży oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw. 
4) Zarządzanie powierzonym mieniem, zapewnienie jego ochrony i należyte wykorzystanie.
5) Załatwianie petycji, skarg i wniosków.


Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych

Marek Sateja

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta.
3) Przygotowywanie sprawozdań i opracowywanie wniosków wynikających z oceny realizacji zadań służbowych.
4) Bieżące analizowanie zagrożeń dla porządku publicznego oraz podejmowanie decyzji o dyslokacji sił i środków Straży w rejonach zagrożonych.
5) Nadzorowanie nad prawidłowością ewidencji przyjmowanych zgłoszeń oraz bezzwłocznego przekazywania ich do bieżącej realizacji.
6) Organizowanie wymiany informacji na temat zagrożeń porządku publicznego z Komendą Miejską Policji w Szczecinie i innymi służbami.
7) Wykonywanie kontroli ruchu drogowego w granicach przysługujących uprawnień Straży.

Zastępca Komendanta ds. interwencyjno - prewencyjnych sprawuje nadzór nad:

1) Oddziałami interwencyjno - prewencyjnymi:
a) Śródmieście
b) Północ
c) Zachód
d) Prawobrzeże

2) Referatami:
a) Referatem Wodnym
b) Referatem Dyżurnych SM DTM
c) Referatem Ruchu Drogowego


Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego

 Krzysztof Kamiński

Do kompetencji Zastępcy Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego należy w szczególności:

1) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych poprzez kierowanie, kontrolę i koordynowanie ich pracy.
2) Kierowanie jednostką w określonym zakresie podczas nieobecności Komendanta i Zastępcy Komendanta ds. interwencyjno -prewencyjnych.
3) Nadzór nad:
a) opracowywaniem planów zaopatrzenia rzeczowego Straży,
b) gospodarką materiałową i magazynową,
c) udzielaniem zamówień publicznych,
d) administrowaniem majątkiem Straży,
e) prawidłowością przygotowywania materiałów procesowych do sądu,
f) kreowaniem w społeczności lokalnej pozytywnego wizerunku Straży oraz propagowaniem podejmowanych przez Straż działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g) stosowaniem polityki bezpieczeństwa informacji,
h) prawidłowym funkcjonowaniem i wdrażaniem nowych systemów teleinformatycznych,
i) organizacją transportu samochodowego,
j) właściwym utrzymaniem obiektów Straży.

Zastępca Komendanta ds. operacyjnych i zabezpieczenia logistycznego sprawuje nadzór nad:

1) Referatami:
a) Referatem Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej
b) Referatem Profilaktyki
c) Referatem Gospodarczo - Zaopatrzeniowym
d) Referatem Wykroczeń

2) Stanowiskami:
a) Stanowiskiem ds. informatyki
b) Stanowiskiem ds. kontaktów z mediami
c) Psychologa
d) Stanowiskiem ds. organizacji


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2015/10/02, odpowiedzialny/a: Krzysztof Mechliński, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2021/12/22 14:22:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2021/12/22 14:22:00 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2021/11/09 10:49:03 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2020/01/03 09:32:54 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2020/01/03 09:32:33 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2020/01/02 20:40:57 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2019/11/25 12:21:40 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2019/11/21 07:43:04 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2019/02/26 08:36:10 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2019/02/26 08:35:42 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:28:09 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:25:48 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:20:39 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:19:54 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2016/02/29 13:15:32 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/12 15:09:10 modyfikacja wartości
Izabela Kłosowska 2015/10/02 14:24:53 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/08/11 10:46:56 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2010/01/08 10:53:55 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2009/12/03 14:37:41 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/02 14:22:33 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/02 12:18:28 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/06/02 12:14:38 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 10:00:37 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 09:59:20 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/26 09:59:02 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2008/05/20 10:52:35 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:18:23 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 13:17:46 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:51:38 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:44:08 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:41:08 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/16 11:38:39 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/12 15:03:59 modyfikacja wartości
Tadeusz Dalski 2008/05/12 15:01:57 nowa pozycja