Zamówienia publiczne SM Szczecin

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Straży Miejskiej Szczecin


Szczecin: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN
Numer ogłoszenia: 521962 - 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin , ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, faks 91 422 87 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych polegających na: a) przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (Europa) zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, tj.: przesyłek listowych nierejestowanych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek poleconych, przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; b) odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego c) zwrocie Zamawiającemu przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 2. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: a ) ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545); b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.); c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z póź. zm.); d) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108 poz. 1022 z późn. zm.); f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); g) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.); h) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1350); i) międzynarodowych przepisów pocztowych. 3. Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłek rejestrowanych skutkowało zachowaniem terminów prawa materialnego i procesowego, zgodnie z regulacjami zawartymi w: a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); b) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); c) Ustawie z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.). 4. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii; b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii; c) polecone - przesyłka nierejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; Gabaryt A - przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm Gabaryt B - przesyłka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 20 mm, długość 325 mm lub szerokości 230 mm, maksimum- suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 60 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 2) Paczki pocztowe o wadze do 20 000g (Gabaryt A i B) a) zwykłe - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii; b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii; c) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru. Gabaryt A - paczka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 300 mm, długości 600 mm, szerokości 500 mm Gabaryt B - paczka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 300 mm, długość 600 mm, szerokości 500 mm, maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 1500 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 5. Wykaz rodzajowy i ilościowy przesyłek zawierający przewidywany maksymalny zakres przedmiotu zamówienia zawiera kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a do oferty). 6. Zamawiający przekazywał będzie przesyłki listowne w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieści w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz nazwę i adres zwrotny nadawcy. 7. Zamawiający wymaga świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. 8. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy. 9. Usługi pocztowe muszą być świadczone w sposób zapewniający doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy, tj. 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Przesyłki dostarczane będą przez wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą (Europa) objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 11. Wykonawca musi zapewnić możliwość utrzymania awizacji w zakresie przesyłek zwracanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę placówki. 12. W przypadku gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) ma on obowiązek dostarczyć wyodrębnione przez zamawiającego przesyłki rejestrowane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dniu otrzymania ich od Zamawiającego, do operatora wyznaczonego w celu ich nadania. 13. Wyodrębnione przesyłki, o których mowa w pkt. 12, zawierają m.in. oświadczenia woli dla których konieczne jest zachowanie terminów prawa materialnego lub procesowego do dokonania określonych czynności lub złożenia oświadczeń woli, a zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego terminy te są zachowane w przypadku oddania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (art. 57 §5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), art. 12 § 6 pkt, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749), art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 14. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwrot Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przez adresata będzie następował niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu. 15. Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 1a do oferty rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. 16. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą przez Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących wymogów Zamawiającego: a) dostarczenia przesyłek pocztowych do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego do każdego wskazanego miejsca w kraju lub zagranicą (Europa); b) dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 do siedziby Straży Miejskiej Szczecin; c) odbioru z kancelarii Straży Miejskiej Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie, przesyłek przygotowanych do wysłania, a następnie nadania tych przesyłek w tym samym dniu w placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; d) doręczania do siedziby Straży Miejskiej Szczecin pokwitowanych przez adresata potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki; e) zwrotu do siedziby Straży Miejskiej Szczecin niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 17. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29.04.2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U z 2013 poz. 545), 18. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych opakowaniach Zamawiającego, i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu jak na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego lub/i jego jednostek organizacyjnych (muszą figurować na nich jako Nadawca). 19. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego. 20. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia (pierwsze awizo) nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz.1795 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 21. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce pocztowej (listowej lub paczce), zgodnie z wytycznymi Wykonawcy: a) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO); b) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku lub pieczątki, określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego; c) odcisku pieczęci, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej. 22. Zamawiający ustala istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 23.Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 24. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkami wymienionymi w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe ( Dz.U. z 2012r. poz. 1529). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;2) kalkulację cenową stanowiącą załącznik nr 1a do siwz;3) oświadczenie według wzoru stanowiącego punkt 6 w załączniku nr 1 do siwz OFERTA CENOWA, wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedmiotu oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sm.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin,71-417,ul. Zygmunta Felczaka 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2013 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 9, pok. nr 0169.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


 

Numer ogłoszenia: 278815 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 521962 - 2013 data 16.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska Szczecin, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-471 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 442 76 13, fax. 91 422 87 24.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen wynikających z przedmiotu oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić w przypadku gdy: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizacji umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez wykonawcę; 2) wystąpią obiektywne niezależne od woli stron umowy okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; 3) ulegną zmianie stawki podatku VAT w okresie trwania umowy - wartość umowy zostanie zmieniona odpowiednio do zmian stawek podatku VAT; 4) ceny określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną zmianie w toku realizacji zamówienia w przypadku, gdy opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika lub regulaminu Wykonawcy będą zmienione od cen wynikających z przedmiotu oferty. Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego zmienione opłaty pocztowe dla usług, wynikające ze swojego aktualnego cennika lub regulaminu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.I.4.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych polegających na: a) przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (Europa) zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, tj.: przesyłek listowych nierejestowanych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek poleconych, przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; b) odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego c) zwrocie Zamawiającemu przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 2. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: a ) ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545); b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.); c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z póź. zm.); d) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108 poz. 1022 z późn. zm.); f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); g) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.); h) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1350); i) międzynarodowych przepisów pocztowych. 3. Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłek rejestrowanych skutkowało zachowaniem terminów prawa materialnego i procesowego, zgodnie z regulacjami zawartymi w: a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); b) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); c) Ustawie z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.). 4. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii; b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii; c) polecone - przesyłka nierejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; Gabaryt A - przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm Gabaryt B - przesyłka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 20 mm, długość 325 mm lub szerokości 230 mm, maksimum- suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 60 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 2) Paczki pocztowe o wadze do 20 000g (Gabaryt A i B) a) zwykłe - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii; b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii; c) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru. Gabaryt A - paczka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 300 mm, długości 600 mm, szerokości 500 mm Gabaryt B - paczka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 300 mm, długość 600 mm, szerokości 500 mm, maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 1500 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 5. Wykaz rodzajowy i ilościowy przesyłek zawierający przewidywany maksymalny zakres przedmiotu zamówienia zawiera kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a do oferty). 6. Zamawiający przekazywał będzie przesyłki listowne w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieści w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz nazwę i adres zwrotny nadawcy. 7. Zamawiający wymaga świadczenia powszechnych usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. 8. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy. 9. Usługi pocztowe muszą być świadczone w sposób zapewniający doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy, tj. 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Przesyłki dostarczane będą przez wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą (Europa) objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 11. Wykonawca musi zapewnić możliwość utrzymania awizacji w zakresie przesyłek zwracanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę placówki. 12. W przypadku gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) ma on obowiązek dostarczyć wyodrębnione przez zamawiającego przesyłki rejestrowane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dniu otrzymania ich od Zamawiającego, do operatora wyznaczonego w celu ich nadania. 13. Wyodrębnione przesyłki, o których mowa w pkt. 12, zawierają m.in. oświadczenia woli dla których konieczne jest zachowanie terminów prawa materialnego lub procesowego do dokonania określonych czynności lub złożenia oświadczeń woli, a zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego terminy te są zachowane w przypadku oddania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (art. 57 §5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), art. 12 § 6 pkt, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749), art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 14. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwrot Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przez adresata będzie następował niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu. 15. Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 1a do oferty rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. 16. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą przez Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących wymogów Zamawiającego: a) dostarczenia przesyłek pocztowych do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego do każdego wskazanego miejsca w kraju lub zagranicą (Europa); b) dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 do siedziby Straży Miejskiej Szczecin; c) odbioru z kancelarii Straży Miejskiej Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie, przesyłek przygotowanych do wysłania, a następnie nadania tych przesyłek w tym samym dniu w placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; d) doręczania do siedziby Straży Miejskiej Szczecin pokwitowanych przez adresata potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki; e) zwrotu do siedziby Straży Miejskiej Szczecin niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 17. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29.04.2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U z 2013 poz. 545), 18. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych opakowaniach Zamawiającego, i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu jak na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego lub/i jego jednostek organizacyjnych (muszą figurować na nich jako Nadawca). 19. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego. 20. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia (pierwsze awizo) nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz.1795 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 21. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce pocztowej (listowej lub paczce), zgodnie z wytycznymi Wykonawcy: a) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO); b) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku lub pieczątki, określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego; c) odcisku pieczęci, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej. 22. Zamawiający ustala istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 23.Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 24. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkami wymienionymi w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy...
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych polegających na: a) przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (Europa) zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, tj.: przesyłek listowych nierejestowanych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek poleconych, przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; b) odbiorze przesyłek z siedziby Zamawiającego c) zwrocie Zamawiającemu przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 2. Wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wynikają z następujących przepisów: a ) ustawy 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy w szczególności rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545); b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.); c) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z póź. zm.); d) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); e) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 108 poz. 1022 z późn. zm.); f) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); g) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.); h) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1350); i) międzynarodowych przepisów pocztowych. 3. Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłek rejestrowanych skutkowało zachowaniem terminów prawa materialnego i procesowego, zgodnie z regulacjami zawartymi w: a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.); b) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póź. zm.); c) Ustawie z dnia 17 lipca 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póź. zm.). 4. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1) przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B): a) zwykłe - przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii; b) zwykłe priorytetowe - przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii; c) polecone - przesyłka nierejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; d) polecone priorytetowe - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem; e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) - przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru; Gabaryt A - przesyłka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm Gabaryt B - przesyłka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 20 mm, długość 325 mm lub szerokości 230 mm, maksimum- suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 60 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm. 2) Paczki pocztowe o wadze do 20 000g (Gabaryt A i B) a) zwykłe - paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii; b) priorytetowe - paczki rejestrowane najszybszej kategorii; c) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru. Gabaryt A - paczka o wymiarach: minimum - wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm maksimum - żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 300 mm, długości 600 mm, szerokości 500 mm Gabaryt B - paczka o wymiarach: minimum - jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość - grubość 300 mm, długość 600 mm, szerokości 500 mm, maksimum - suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość - 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć 1500 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm. 5. Wykaz rodzajowy i ilościowy przesyłek zawierający przewidywany maksymalny zakres przedmiotu zamówienia zawiera kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a do oferty). 6. Zamawiający przekazywał będzie przesyłki listowne w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieści w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz nazwę i adres zwrotny nadawcy. 7. Zamawiający wymaga świadczenia usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej. 8. Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy. 9. Usługi pocztowe muszą być świadczone w sposób zapewniający doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy, tj. 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Przesyłki dostarczane będą przez wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą (Europa) objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 11. Wykonawca musi zapewnić możliwość utrzymania awizacji w zakresie przesyłek zwracanych do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę placówki. 12. W przypadku gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym (w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) ma on obowiązek dostarczyć wyodrębnione przez zamawiającego przesyłki rejestrowane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w dniu otrzymania ich od Zamawiającego, do operatora wyznaczonego w celu ich nadania. 13. Wyodrębnione przesyłki, o których mowa w pkt. 12, zawierają m.in. oświadczenia woli dla których konieczne jest zachowanie terminów prawa materialnego lub procesowego do dokonania określonych czynności lub złożenia oświadczeń woli, a zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego terminy te są zachowane w przypadku oddania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (art. 57 §5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), art. 12 § 6 pkt, 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 749), art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 14. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwrot Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przez adresata będzie następował niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu. 15. Wykaz rodzaju i liczby usług jest prognozowany i jest podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty w kryterium cena. Wyszczególnione w kalkulacji cenowej stanowiącym załącznik nr 1a do oferty rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług, są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. 16. Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą przez Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących wymogów Zamawiającego: a) dostarczenia przesyłek pocztowych do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego do każdego wskazanego miejsca w kraju lub zagranicą (Europa); b) dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 do siedziby Straży Miejskiej Szczecin; c) odbioru z kancelarii Straży Miejskiej Szczecin, zlokalizowanej przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie, przesyłek przygotowanych do wysłania, a następnie nadania tych przesyłek w tym samym dniu w placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; d) doręczania do siedziby Straży Miejskiej Szczecin pokwitowanych przez adresata potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki; e) zwrotu do siedziby Straży Miejskiej Szczecin niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia. 17. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 29.04.2013 roku w sprawie warunków wykonywania usług pocztowych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U z 2013 poz. 545), 18. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych opakowaniach Zamawiającego, i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu jak na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego lub/i jego jednostek organizacyjnych (muszą figurować na nich jako Nadawca). 19. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej winno mieć moc dokumentu urzędowego. 20. Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia (pierwsze awizo) nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej, w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. Nr 183, poz.1795 z późn. zm.), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn. zm.). 21. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce pocztowej (listowej lub paczce), zgodnie z wytycznymi Wykonawcy: a) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru - ZPO); b) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku lub pieczątki, określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego; c) odcisku pieczęci, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej. 22. Zamawiający ustala istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 23.Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. 24. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkami wymienionymi w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy...

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

 


 


Data publikacji: 2013/12/16

Pytania:

Zmiany SIWZu:

Załączniki:


Szczecin, dnia 27.12.2013r.

Znak sprawy: RGZ.252.14.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Straż Miejska Szczecin zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na zadanie pn. „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Straży Miejskiej Szczecin”, została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Poczta Polska S.A.

ul. Stawki 2

00-940 Warszawa

 

z ceną ofertową brutto: 371.714,20 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czternaście złotych i 20/100).

 

Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny ofert jest cena.

 

Informacje na temat Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert:

 

l.p.

Nazwa

Kryteria oceny ofert

Łączna punktacja

1.

Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

Najniższa cena

100 pkt

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 ppkt 1a umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2013/12/16, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2013/12/27 08:05:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2013/12/27 08:05:47 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/20 15:18:14 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2013/12/16 14:39:13 nowa pozycja