Przetargi - zmiany

Modyfikacja treści SIWZ


Szczecin 2016-05-20 

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin
ul. Sebastiana Klonowica 1 B
71-241 Szczecin
tel. +48 91 442 76 13, fax +48 91 442 76 15
sm@um.szczecin.pl – www.sm.szczecin.pl 

Modyfikacja 01 SIWZ

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

Znak sprawy: RGZ.252.2.2016

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie: 

  1. W Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt II pkt 1 ppkt 2 zapis „Wbudowany 2-portowy switch Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)”otrzymuje brzmienie Wbudowany 2-portowy switch Ethernet (10/100 Mbps)”.
  2. Rozdział XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt II pkt 2 ppkt 5otrzymuje brzmienie „5) Komputer z ekranem dotykowym o przekątnej monitora minimum 19’’ wraz z oprogramowaniem do obsługi dyspozytorskiego systemu łączności radiowo-telefonicznej. Dobór parametrów komputera zapewniających poprawne działanie stanowisk dyspozytorskich leży po stronie wykonawcy.”.
  3. W Rozdziale XIV Opis przedmiotu zamówienia pkt IVd zapis „Dostęp do zasobów systemu powinien odbywać się za pomocą zainstalowanych na stanowiskach pracy dyspozytorów komputerów z ekranem dotykowym o przekątnej monitora minimum 22’’ wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem do obsługi dyspozytorskiego systemu łączności radiowo-telefonicznej.”otrzymuje brzmienie Dostęp do zasobów systemu powinien odbywać się za pomocą zainstalowanych na stanowiskach pracy dyspozytorów komputerów z ekranem dotykowym o przekątnej monitora minimum 19’’ wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem do obsługi dyspozytorskiego systemu łączności radiowo-telefonicznej.”.
  4. Przedłuża się termin składania ofert do dnia 31.05.2016 r. godz. 8:00.
  5. Przedłuża się termin otwarcia ofert do dnia 31.05.2016 r. godz. 8:30.
  6. Ilekroć w SIWZ występuje data:
    1) 24.05.2016 r. godz. 8:00 zastępuje się ją datą 31.05.2016 r. godz. 8:00,
    2) 24.05.2016 r. godz. 8.30 zastępuje się ją datą 31.05.2016 r. godz. 8:30.

 Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/05/20, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/05/20 12:14:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/05/20 12:14:58 nowa pozycja