Nabór na stanowiska

nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w sekci kadr


 

KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

                                              W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

Ul. Sebastiana Klonowica 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

 

Wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Sekcji kadr

 

Opis stanowiska:

Do podstawowych zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową osób zatrudnionych w Straży Miejskiej, kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej poprzez: prowadzenie teczek akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę, dokumentów związanych ze zmianą warunków pracy i płacy, ustalanie uprawnień w zakresie prawa do wysługi i nagród jubileuszowych, urlopów rodzicielskich, wychowawczych i bezpłatnych, wystawianie świadectw pracy. Realizacja zadań związanych ze szkoleniami kwalifikacyjnymi pracowników. Obsługa pracowników w zakresie uprawnień wynikających z ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przestrzeganie procedur wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, przestrzeganie ustawy o strażach gminnych, oraz ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie wyższe

- znajomość przepisów z zakresu prawa pracy oraz wybranych zagadnień kodeksu cywilnego,

- umiejętność interpretowania przepisów prawa pracy,

- umiejętność sporządzania umów o pracę i umów cywilno – prawnych,

- umiejętność rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy,

- znajomość zagadnień związanych z uprawnieniami urlopowymi,

- znajomość zagadnień związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,

- umiejętność prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej w tym akt osobowych,

- umiejętność obsługi programów komputerowych służących do wykonywania zadań kadrowych,

- obywatelstwo polskie

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność,

- nieposzlakowana opinia.

 

 

Wymagania dodatkowe:

- ukończona z wynikiem pozytywnym służba przygotowawcza, o której mowa w art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych,

- sumienność

- komunikatywność,

- umiejętność zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi i podwładnymi,

- znajomość pakietu Excel, Komax, Microsoft Office

- wskazane posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „zastrzeżone”.

 

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 

  1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu),
  4. kopie pozostałych świadectw pracy – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
  5. referencje lub listy polecające z dotychczasowych miejsc pracy,
  6. podpisana klauzula informacyjna,
  7.  oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania konkursowego- danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 17.08.2018r. do godz. 10.00

Uwaga:liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin)

 

na adres:

Straż Miejska

ul. Sebastiana Klonowica 1B

71-241 Szczecin

 

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Sekcji kadr

Uwaga:
1. Oferty które wpłyną do Straży niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (91) 44 27 604

 

 

 

                                                                                               Komendant Straży Miejskiej

                                                                                               Leon Gajewski


2018/08/17

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2018/07/31, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2018/08/03 10:16:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2018/08/03 10:16:27 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2018/07/31 09:37:54 nowa pozycja