Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Straży Miejskej - informatyk


 

KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

 

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

                                                                                            W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL. KLONOWICA 1 B

71 - 241 SZCZECIN

 

Wolne stanowisko urzędnicze:

 informatyk

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

- Nadawanie, zmiana i blokowanie uprawnień danemu Użytkownikowi do zasobów informatycznych zgodnie z wnioskiem ABI;

- Administrowanie siecią komputerową Straży Miejskiej w Szczecinie i użytkowanymi systemami informatycznymi;

- Stała kontrola poprawnej pracy programów zainstalowanych na komputerach;

- Instalacje i konfiguracje sieci oraz urządzeń sieciowych (modemy, routery, switche);

- Awaryjne odzyskiwanie danych;

- Budowę, konserwację i naprawy sieci komputerowych LAN;

- Właściwa konfiguracja systemu informatycznego zapewniająca jego bezpieczeństwo i ograniczenie dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione;

- Monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych;

- Naprawa oraz nadzór nad naprawami,  konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, które zawierają dane osobowe;

- Okresowe wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych oraz nadzór nad ich zabezpieczeniem zgodnie z procedurami ustalonymi w Instrukcji;

- Podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia np. pojawienie się wirusa w systemie;

- Wyjaśnianie przyczyn wystąpienia incydentu i podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpienia ponownego incydentu;

- Przedstawianie ABI propozycji poprawy bezpieczeństwa;

- Okresowa analiza przyczyn i skutków sytuacji, które naruszyły bezpieczeństwo danych oraz informowanie ABI o wynikach tej analizy;

- Ograniczenie możliwości instalowania oprogramowania na stacjach roboczych przez osoby nieupoważnione;

- Nadzór i obsługa systemu radiotelefonicznego TETRA;

- Nadzór i obsługa centrali telefonicznej;

- Nadzór nad bezpieczeństwem danych;

- Wsparcie dla Referatu Gospodarczo – Zaopatrzeniowego Straży Miejskiej przy    realizacji zadań związanych z bieżącą wymianą sprzętu informatycznego;

 

Niezbędne wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- niekaralność,

- znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows Server oraz Microsoft Windows XP/7/8/10

- znajomość baz danych Firebird, Postgres i Microsoft SQL,

- znajomość sprzętu komputerowego i biurowego,

- wiedza z zakresu topologii i konfiguracji sieci komputerowych,

- wiedza z zakresu radiokomunikacji, ( w szczególności radiotelefony motorola),

- wiedza z zakresu telekomunikacji,

- uprawnienia elektryczne SEP,

- praktyczne doświadczenie w administracji serwerem pocztowym

- znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją i replikacją maszyn wirtualnych,

- znajomość języka HTML, JAVA’S,PHP

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

Wymagania dodatkowe:

- kreatywność, pracowitość i odpowiedzialność,

- znajomość w zakresie administrowania programami: KOMAX, MIKROPLAN. STOCK,

- dobra znajomość anatomii komputera ( zdiagnozowania usterki i drobnej naprawy),

- umiejętność tworzenia baz danych i ich utrzymania,

- zdany z wynikiem pozytywnym egzamin ukończenia służby przygotowawczej pracownika samorządowego potwierdzony zaświadczeniem,

- zamieszkanie na terenie gminy,

- znajomość języka angielskiego.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
  3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),
  4. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
  5.  oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie - na potrzeby postępowania konkursowego - danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 16.01.2017r. godz. 1400.

 (Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin) na adres:

Straż Miejska

ul. Klonowica 1B                

71- 241 Szczecin

Kadry

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:   informatyk w Straży Miejskiej Szczecin”

Uwaga:
1. Oferty które wpłyną do Straży niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 44 27 604

 

 

                                                                                              Komendant Straży Miejskiej

                                                                                              Leon Gajewski


2017/01/16

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2017/01/05, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2017/01/05 14:59:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2017/01/05 14:59:17 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2017/01/05 14:57:32 modyfikacja wartości
Piotr Stachurski 2017/01/05 14:52:40 nowa pozycja