Nabór na stanowiska

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Strażnik Miejski w referacie profilaktyki


KOMENDANT  STRAŻY  MIEJSKIEJ

o g ł a s z a

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W  STRAŻY  MIEJSKIEJ

UL.  S. KLONOWICA 1B

71 - 241 SZCZECIN

 

Stanowiska urzędnicze:

strażnik miejski – aplikant w referacie profilaktyki (liczba etatów: 1)

 

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracowników będzie należało wykonywanie obowiązków w zakresie:

- patrolowanie terenu szkoły/placówki oświatowej i najbliższego otoczenia;

- reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim, przypadki przemocy rówieśniczej, itp.;

- prowadzenie zajęć profilaktycznych na temat występujących zagrożeń;

- opracowanie scenariuszy i konspektów zajęć profilaktycznych;

- współpraca z radami szkół, radami uczniowskimi oraz rodziców w celu eliminowania negatywnych zjawisk występujących na terenie szkoły i jej okolicach;

- udział w życiu szkoły – apele, rady pedagogiczne, lekcje wychowawcze, pokazy specjalistyczne, itp.;

-  przestrzegania prawa;

-  rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

 

Osoby ubiegające się o stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej pracują w systemie równoważnego czasu pracy, w różnych godzinach  tzn. praca zmianowa, w nocy, w niedziele i święta.

W trakcie zatrudnienia strażnik:

- nie ma prawa do strajku,

- nie może być członkiem partii politycznej,

- nie może podejmować innego zajęcia zarobkowego, chyba że uzyska pisemną zgodę Komendanta SM.

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończone 21 lat,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie wyższe pedagogiczne; wyższe socjologiczne + kurs pedagogiczny; wyższe psychologiczne + kurs pedagogiczny,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-  uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania dodatkowe:

- szkolenie podstawowe dla strażnika,

- prawo jazdy kat. B ,

- zamieszkanie na terenie gminy Szczecin lub najbliższej okolicy,

- dobra znajomość topografii Szczecina,

- znajomość infrastruktury miasta,

- znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym co najmniej podstawową komunikację niemiecki/ angielski,

- aktywność sportowa

- umiejętność długotrwałego działania w warunkach dużego obciążenia stresem,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, komunikatywność,

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej.

 

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

  1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, kopię zaświadczenia o szkoleniu podstawowym;
  3. kopie ostatniego świadectwa pracy (ewentualnie powody jego braku),
  4. kopie pozostałych świadectw pracy (ewentualnie powody ich braku) – jeśli kandydat pracował w więcej niż u jednego pracodawcy,
  5. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada)
  6. udokumentowane potwierdzenie uregulowania stosunku do służby wojskowej,
  7.  oświadczenie kandydata o:

a) korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego,

d) niekaralności,

e) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 poz. 1662, z 2015 r. poz. 1309) – na potrzeby postępowania konkursowego

 -  aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza, (możliwość wskazania poradni medycznej oraz doprecyzowania, np. „uprawniające do przystąpienia do testów praktycznych z zakresu sprawności fizycznej”).

           

Oferty należy składać w terminie do: 18.08.2017r. godz. 1300

(Uwaga: liczy się data wpływu do Straży Miejskiej Szczecin na adres:

Straż Miejska

ul. Klonowica 1b      

71-241 Szczecin        

Kadry

w zamkniętych kopertach z dopiskiem :„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Strażnik - aplikant w referacie profilaktyki w Straży Miejskiej Szczecin” .

Uwaga:

1.Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu w tym zawierające inną niż podaną w treści oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone dwa miesiące po ogłoszonym naborze.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 91 44 27 604 

    Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


2017/08/18

Załączniki:

udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2017/07/07, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2017/07/07 14:21:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski 2017/07/07 14:21:42 nowa pozycja