przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Ogłoszenia o zbywaniu mienia

I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż TRAFFISTAR, MULTANOVA


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA ZBYCIE RUCHOMOŚCI

 Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin ogłasza I pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących ruchomości, będących własnością Gminy Miasto Szczecin, według poniższego zestawienia: 

 

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa składnika majątkowego

Cena wywoławcza

1.

011-06-160

system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle marki TRAFFISTAR model SR520

 47.200,00 zł

2.

011-06-149

system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle marki TRAFFISTAR model R520

 30.400,00 zł

3.

011-06-148

fotoradar MULTANOVA 6F

 6.700,00 zł

 

Charakterystyka ruchomości podlegających sprzedaży:

1. system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle marki TRAFFISTAR model SR520, nr seryjny urządzenia 593-071/71649, producent Jenoptik ROBOT GmbH, Monheim, Niemcy, rok produkcji 2014, przedmiotem sprzedaży jest urządzenie do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle wraz ze słupem firmy Crown International zamontowanym aktualnie na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu i Alei Piastów w Szczecinie.

Urządzenie zostanie sprzedane w stanie niekompletnym:

1) nabywca będzie zobowiązany do zdemontowania i odbioru wchodzącego w skład systemu słupa, co spowoduje odłączenie urządzenia od pętli indukcyjnych zainstalowanych w jezdni,

2) urządzenie będzie pozbawione pamięci wewnętrznej (dysku), pozwalającej na rejestrowanie zdarzeń drogowych i znajdującego się na niej oprogramowania,

3) w skład systemu nie wchodzi oprogramowanie służące do obróbki zarejestrowanych obrazów i danych,

4) urządzenie nie było użytkowane od końca 2015 r. i od tego czasu nie posiada świadectwa legalizacji.

 2. system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle marki TRAFFISTAR model R520, nr seryjny urządzenia 593-070/60038, producent ROBOT Visual Systems GmbH, Monheim, Niemcy, przedmiotem sprzedaży jest urządzenie do rejestracji przejazdów na czerwonym świetle wraz z masztem z kabiną dla obudowy montażowej nr inwentarzowy 011-02-003, zamontowanym aktualnie na skrzyżowaniu ulic Królowej Korony Polskiej i Alei Wojska Polskiego w Szczecinie;

Urządzenie zostanie sprzedane w stanie niekompletnym:

1) nabywca będzie zobowiązany do zdemontowania i odbioru wchodzącego w skład systemu masztu, co spowoduje odłączenie urządzenia od pętli indukcyjnych zainstalowanych w jezdni,

2) urządzenie będzie pozbawione pamięci wewnętrznej (dysku), pozwalającej na rejestrowanie zdarzeń drogowych i znajdującego się na niej oprogramowania,

3) w skład systemu nie wchodzi oprogramowanie służące do obróbki zarejestrowanych obrazów i danych,

4) urządzenie nie było użytkowane od końca 2015 r. i od tego czasu nie posiada świadectwa legalizacji.

3. fotoradar marki ROBOT Visual Systems GmbH model Multanova 6F, nr seryjny urządzenia 01-08-2804, producent ROBOT Visual Systems Gmbh, Monheim, Niemcy, przedmiotem sprzedaży jest przyrząd do pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym
z kontenerem MultaGuard;

Urządzenie zostanie sprzedane w stanie niekompletnym:

1) urządzenie będzie pozbawione pamięci wewnętrznej (dysku), pozwalającej na rejestrowanie zdarzeń drogowych i znajdującego się na niej oprogramowania,

2) w skład systemu nie wchodzi oprogramowanie służące do obróbki zarejestrowanych obrazów i danych,

3) urządzenie nie było użytkowane od końca 2015 r. i od tego czasu nie posiada świadectwa legalizacji,

4) częstotliwość pracy nadajnika urządzenia wynosi 34,3 GHz ± 100 MHz; dla częstotliwości tej zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.) wymagane jest posiadanie pozwolenia radiowego, które wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto niezależnie od obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz.U. z 2014 r., poz. 161) zakres częstotliwości 33,4 – 34,2 GHz (poz. 523) oraz 34,2 – 34,7 GHz (poz. 524) jest przeznaczony do wykorzystywania w Radiolokalizacji; jego ewentualne wykorzystanie cywilne wymaga jednostkowych uzgodnień przed wydaniem każdego pozwolenia z Ministrem Obrony Narodowej.

W/w urządzenia można obejrzeć w dniach od 07.09.2017 do 21.09.2017 w godz. 9.00-14.00 w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin przy ul. Sebastiana Klonowica 1 B, a maszty w miejscu ich posadowienia, tj. na skrzyżowaniach ulic Ku Słońcu i Alei Piastów oraz Królowej Korony Polskiej i Alei Wojska Polskiego. Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 91 44 27 626. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2017 o godz. 8:30 w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin (pok. Nr 111). 

Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią:

 1. Regulamin przetargu,
 2. Wzór oferty,
 3. Wzór umowy.


Komendant Straży Miejskiej Szczecin

Leon Gajewski

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN

pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż ruchomości: „system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle marki TRAFFISTAR model SR520”, „system rejestrujący przejazdy na czerwonym świetle marki TRAFFISTAR model R520” i „fotoradar MULTANOVA 6F”

 1. Organizatorem przetargu jest Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin.

2. Przetarg ma formę przetargu pisemnego nieograniczonego.

3. Przetarg prowadzony jest przez Komisję Przetargową powołaną zarządzeniem Komendanta Straży Miejskiej Szczecin.

4. Jedynym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu jest cena.

5. Cena wywoławcza, stanowiąca kwotę minimalną sprzedaży poszczególnych ruchomości jest wskazana w treści ogłoszenia o przetargu na zbycie ruchomości.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w formie pisemnej do Kancelarii Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin.

7. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta w przetargu na sprzedaż systemów rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle i fotoradaru” należy składać do dnia 22.09.2017 do godz. 8:00.

8. Każda oferta winna zawierać:

1) nazwisko, imię lub firmę oferenta,

2) adres zamieszkania lub siedziby oferenta,

3) PESEL lub NIP i REGON oferenta,

4) wskazanie przedmiotu, który oferent zamierza nabyć,

5) oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza za dany przedmiot).

9. Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej elementów oferty będzie skutkował odrzuceniem oferty.

10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, 71-241 Szczecin (pok. nr 111). Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów lub ich przedstawicieli.

11. W przypadku ustalenia, że dwóch lub więcej oferentów zaoferowało tę samą cenę za dany przedmiot i jest to najwyższa oferowana cena za ten przedmiot, oferenci zostaną wezwani do złożenia – w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie – ofert dodatkowych.

12. Zwycięzcą przetargu będzie podmiot, który zaoferuje najwyższą cenę za dany przedmiot.

13. Zwycięzca przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Straży Miejskiej Szczecin przy ul. Sebastiana Klonowica 1 B w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

14. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest zapłata ceny nabycia nie później niż na 3 dni przed wyznaczoną datą zawarcia umowy sprzedaży.

15. Odbiór zakupionego przedmiotu sprzedaży nastąpi na własny koszt nabywcy w terminie 7 dni od daty sprzedaży, a w przypadku systemów rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle słupy wchodzące w ich skład nabywca zdemontuje i odbierze na własny koszt – po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i dokonaniu uzgodnień – w terminie 30 dni od daty sprzedaży.

16. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

 

Załącznik nr 2

OFERTA

na zakup ..................................................

Sprzedający:

Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin

ul. Sebastiana Klonowica 1 B

71-241 Szczecin

 

Kupujący (oferent):

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko lub firma

 .......................................................................................................................................................

adres zamieszkania lub adres siedziby

 .......................................................................................................................................................

nr telefonu kontaktowego

........................................................................

nr PESEL lub NIP (tylko w przypadku przedsiębiorców)

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na zbycie ruchomości zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Sprzedającego, składam ofertę na zakup: .................................................................................................................................................................... za kwotę brutto: ........................................................ zł (słownie: .................................................................................................................................................................................................................................).

Jednocześnie oświadczam, że:

1) zapoznałem się ze stanem oferowanego przedmiotu sprzedaży / nie zapoznałem się ze stanem oferowanego przedmiotu sprzedaży(*) i jestem świadomy skutków wynikających z rezygnacji z oględzin,

2) akceptuję treść regulaminu przetargu zawartą w ogłoszeniu o przetargu na zbycie ruchomości, w szczególności przyjmuję do wiadomości, że Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych,

3) zobowiązuję się ponieść wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu,

4) oświadczam, że odbiorę zakupiony przedmiot sprzedaży na własny koszt w terminie 7 dni od daty sprzedaży, a w przypadku systemów rejestrujących przejazdy na czerwonym świetle słupy wchodzące w ich skład zdemontuję i odbiorę na własny koszt – po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i dokonaniu uzgodnień – w terminie 30 dni od daty sprzedaży.

 (*) - niepotrzebne skreślić

 ..................................................................

 

Załącznik nr 3

  UMOWA

Nr ……………/2017

 Zawarta w dniu ……………………. 2017 r. w Szczecinie, pomiędzy:

 

Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska Szczecin

z siedzibą w Szczecinie 71-241, ul. Sebastiana Klonowica 1 B

reprezentowaną przez:

p. Leona Gajewskiego - Komendanta Straży Miejskiej, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,

a

.......................................................................................................................................................

zamieszkałą(-ym) / z siedzibą w ................... ....-..........., ul. .........................................................

REGON: ........................       NIP ........................    KRS ........................

reprezentowaną przez:

.......................................................................................................................................................

zwaną(-ym) dalej Kupującym, łącznie zwanymi w treści umowy Stronami.

 

Umowa niniejsza została zawarta na podstawie dokonanego przez Sprzedającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż ruchomości.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż następujących ruchomości: .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Przedmiot umowy jest w stanie niekompletnym, zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu o przetargu na zbycie ruchomości. Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym przedmiotu umowy i akceptuje go bez zastrzeżeń.

3. Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi wyłączną własność Gminy Miasto Szczecin, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne postępowanie dotyczące tego przedmiotu i nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 § 2

Kupujący zapłacił Sprzedającemu za przedmiot umowy cenę zgodnie z ofertą Kupującego w wysokości .......................... (słownie: .........................................................................).

 § 3

1. Kupujący zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy na własny koszt w terminie 7 dni od daty sprzedaży, a w przypadku nabycia systemu rejestrującego przejazdy na czerwonym świetle słup wchodzący w jego skład Kupujący zdemontuje i odbierze na własny koszt – po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i dokonaniu niezbędnych uzgodnień – w terminie 30 dni od daty sprzedaży.

2. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 4

Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 § 5

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strony zobowiązują się wykonać orzeczenie Sądu natychmiast
i dobrowolnie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 6

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

3. Integralną częścią niniejszej umowy jest ogłoszenie o przetargu na zbycie ruchomościoraz oferta Kupującego z dnia ............................................

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

SPRZEDAJĄCY      KUPUJĄCY


2017/09/22

Załączniki:

 • Ogłoszenie o przetargu (.pdf, 161 KB)
  udostępnił:
  wytworzono:
  2017/09/07
  odpowiedzialny/a:
  wprowadził/a:
  Tomasz Czerniawski
  dnia:
  2017/09/07 13:29:07
 • Regulamin (.pdf, 90 KB)
  udostępnił:
  wytworzono:
  2017/09/07
  odpowiedzialny/a:
  wprowadził/a:
  Tomasz Czerniawski
  dnia:
  2017/09/07 13:29:07
 • Wzór oferty (.pdf, 50 KB)
  udostępnił:
  wytworzono:
  2017/09/07
  odpowiedzialny/a:
  wprowadził/a:
  Tomasz Czerniawski
  dnia:
  2017/09/07 13:29:07
 • Wzór umowy (.pdf, 92 KB)
  udostępnił:
  wytworzono:
  2017/09/07
  odpowiedzialny/a:
  wprowadził/a:
  Tomasz Czerniawski
  dnia:
  2017/09/07 13:29:07
udostępnił:
Straż Miejska
wytworzono:
2017/09/07
odpowiedzialny/a:
Leon Gajewski
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2017/09/07 14:00:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2017/09/07 14:00:12 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2017/09/07 13:28:04 nowa pozycja
Tomasz Czerniawski 2017/09/07 13:26:37 nowa pozycja