Zamówienia publiczne SM Szczecin

Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych


Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin

Numer ogłoszenia: 124152 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

v

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 44 27 626, faks 91 44 27 615.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin, spełniających następujące wymagania: w pełni zainstalowane i uruchomione systemy łączności, oparte o podsystem łączności telefonicznej, podsystem dyspozytorskiej łączności radiowej wyposażony w dostęp do podsystemu łączności telefonicznej, podsystem lokalizacji terminali TETRA.

II.1.5)

 

v

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.00.00.00-3, 32.23.00.00-4, 32.23.60.00-6, 32.34.22.00-4, 32.34.23.00-5, 32.34.24.50-1, 32.34.41.00-7, 32.34.42.70-9, 32.35.12.00-0, 32.35.20.00-5, 32.42.90.00-6, 32.52.00.00-4, 32.55.00.00-3, 32.55.12.00-2, 32.57.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie: a) minimum jedną główną dostawę, polegającą na dostawie radiowego systemu dyspozytorskiego ze stanowiskami dyspozytorskimi, które sterują terminalami radiowymi systemu trunkingowego TETRA lub równoważne, b) minimum jedną główną dostawę, polegającą na dostawie radiowego systemu dyspozytorskiego ze stanowiskami dyspozytorskimi, które realizują wywołania z użyciem morskiego systemu selektywnego wywołania DSC w paśmie radiowym VHF. Wykonawca może wykazać wykonanie dostaw głównych w ramach jednego lub kilku odrębnych zamówień.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Opis produktów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku o którym mowa w Rozdziale XV pkt VII siwz); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument, 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz), 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 6

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się wprowadzanie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 1) zmiany w terminie wykonania dostawy wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, 2) za uprzednią zgodą Zamawiającego - zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny, ani terminu dostawy. 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.sm.szczecin.pl/bipsm/chapter_86014.asp

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szczecin 71-241, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, pok. nr 113.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2016 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, pok. nr 100.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski

Numer ogłoszenia: 128884 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 124152 - 2016 data 17.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 44 27 626, fax. 91 44 27 615.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2016 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, pok. nr 100.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2016 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1 B, pok. nr 100.

Data publikacji: 2016/05/17

Pytania:

Zmiany SIWZu:

Załączniki:


Szczecin, dnia 22.06.2016 r.

Znak sprawy: RGZ.252.2.2016

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

GMINA MIASTO SZCZECIN
Straż Miejska Szczecin
ul. Sebastiana Klonowica 1 B
71-241 Szczecin

W PRZETARGU NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI DLA STRAŻY MIEJSKIEJ SZCZECIN

Do upływu terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu:

1) oferta Abekom Plus sp. z o.o., 70-893 Szczecin ul. Tartaczna 5 B uzyskała 94 pkt w kryterium „cena”, 6 pkt w kryterium „termin wykonania zamówienia” i łączną punktację 100,00 pkt.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ, za najkorzystniejszą uznano ofertę Abekom Plus sp. z o.o., 70-893 Szczecin ul. Tartaczna 5 B.

Komendant Straży Miejskiej Szczecin

 Leon Gajewski

 

Szczecin: Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin
Numer ogłoszenia: 107143 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 124152 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Szczecin, ul. Sebastiana Klonowica 1B, 71-241 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 44 27 626, faks 91 44 27 615.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie systemów łączności dla Straży Miejskiej Szczecin, spełniających następujące wymagania: w pełni zainstalowane i uruchomione systemy łączności, oparte o podsystem łączności telefonicznej, podsystem dyspozytorskiej łączności radiowej wyposażony w dostęp do podsystemu łączności telefonicznej, podsystem lokalizacji terminali TETRA.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):32.00.00.00-3, 32.23.00.00-4, 32.23.60.00-6, 32.34.22.00-4, 32.34.23.00-5, 32.34.24.50-1, 32.34.41.00-7, 32.34.42.70-9, 32.35.12.00-0, 32.35.20.00-5, 32.42.90.00-6, 32.52.00.00-4, 32.55.00.00-3, 32.55.12.00-2, 32.57.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Abekom Plus sp. z o.o., ul. Tartaczna 5 B, 70-893 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 480000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:429084,27

Oferta z najniższą ceną:429084,27/ Oferta z najwyższą ceną: 549600,00

Waluta:PLN.

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska, wytworzono: 2016/05/17, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2016/06/28 11:35:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2016/06/28 11:35:23 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/06/22 10:12:02 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/05/20 12:03:23 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2016/05/17 12:22:08 nowa pozycja