Zamówienia publiczne SM Szczecin

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich dla Straży Miejskiej Szczecin

Wartość przetargu: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych polegających na:

a) przyjmowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych oraz przesyłek kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym (Europa) zarówno priorytetowych jak i ekonomicznych, tj.: przesyłek listowych nierejestowanych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek poleconych, przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

b) odbiorze przesyłek z siedziby zamawiającego;

c)      zwrocie zamawiającemu przesyłek rejestrowanych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, wymienionych w załączniku nr 1a do siwz – kalkulacja cenowa.

2.      Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek, wyszczególnionych w załączniku kalkulacja cenowa, mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Określone ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości przesyłek w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy.

3.      Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania odbywać się będzie na podstawie zawartej umowy.

4.      Zamawiający ustala istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

5.      Wybrany Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy zawierający wszystkie istotne postanowienia umowy zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

6.      Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkami wymienionymi w załączniku nr 6 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

7.      Nadanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez wykonawcę od zamawiającego.

8.      Zamawiający przekazywał będzie przesyłki listowne w stanie umożliwiającym wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający umieści w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz nazwę i adres zwrotny nadawcy.

9.      Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek. Waga przesyłki określona będzie w stanie zamkniętym przesyłki. Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę dodatkowego obciążenia przesyłek w celu zwiększenia ich wagi.

10.  Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce pocztowej (listowej lub paczce), zgodnie z wytycznymi wykonawcy:

a) nazwy odbiorcy wraz z jego adresem, określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa, czy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – ZPO);

b) na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku lub pieczątki, określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego

c) odcisku pieczęci, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty pocztowej.

11.  Zamawiający zobowiązuje się do:

1) sporządzania dla nadawanych przesyłek zestawień ilościowych w dwóch egzemplarzach, uwzględniając podział na przesyłki rejestrowane i nierejestrowane, kategorie i podziały wagowe.

12.  Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru zwrot Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przez adresata będzie następował niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie, przedstawiciel wskazany przez Wykonawcę sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu.

13.  Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia (pierwsze awizo) nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468), a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.121 z późn. zm.).

14.  Zamawiający wymaga świadczenia usług pocztowych w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

15.  Usługi pocztowe muszą być świadczone w sposób zapewniający doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy, tj. 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

16.  Zamawiający wymaga, aby usługa doręczania przesyłek, świadczona była przez wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i za granicą (Europa) objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.

17.  Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia świadczone będą przez Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących wymogów Zamawiającego:

a) dostarczenia przesyłek pocztowych do adresatów w kopertach oryginalnych, przekazanych przez Zamawiającego do każdego wskazanego miejsca w kraju lub za granicą (Europa);

b) dostarczania przesyłek pocztowych adresowanych do Zamawiającego raz dziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00 do siedziby Straży Miejskiej Szczecin;

c) odbioru z kancelarii Straży Miejskiej Szczecin, zlokalizowanej na dzień podpisania umowy, przy ul. Felczaka 9 w Szczecinie, przesyłek przygotowanych do wysłania, a następnie nadania tych przesyłek w tym samym dniu w placówce nadawczej. Odbiór przesyłek odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

d) doręczania do siedziby Straży Miejskiej Szczecin pokwitowanych przez adresata potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, niezwłocznie po doręczeniu przesyłki;

e) zwrotu do siedziby Straży Miejskiej Szczecin niedoręczonych przesyłek pocztowych, niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia.

18.    Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, natomiast na podstawie zawartych umów będzie możliwość wykazania, że nadanie przesyłki zlecił Zamawiający. Przesyłki muszą być doręczane w oryginalnych opakowaniach Zamawiającego, i nadawane wyłącznie na podstawie dokumentów i druków potwierdzenia nadania, doręczenia i odbioru wypełnionych przez Zamawiającego. Zarówno na opakowaniu jak na ww. dokumentach i drukach muszą znajdować się dane adresowe Zamawiającego lub/i jego oddziałów i referatów (muszą figurować na nich jako Nadawca).

19.    Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej wydane przez Wykonawcę winno mieć moc dokumentu urzędowego.

20.    Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi pocztowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności na zasadach określonych w:

a) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529);

b) umowie międzynarodowej „Siódmy protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Regulamin Generalny Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem - Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych” sporządzonej w Bukareszcie dnia 5 października 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 206, poz. 1494);

c) rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej, (Dz. U. z 2013 r. poz. 1468);

d) ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 z późn. zm.);

e) ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.);

f) rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 82);

g) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

h) ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.);

i) rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1350);

j) regulaminie dotyczącym Paczek pocztowych, sporządzonym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 745);

k) regulaminie Poczty Listowej, sporządzonym w Bernie dnia 28 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 108, poz. 744).

21.    Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie nadania i doręczenia przesyłek rejestrowanych skutkowało zachowaniem terminów prawa materialnego i procesowego, zgodnie z regulacjami zawartymi w:

a) Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);

b) Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.);

c) Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

22.    Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

1) przesyłki listowe o wadze do 2 000 g (Gabaryt A i B):

a)      zwykłe – przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii;

b)      zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii;

c)      polecone – przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;

d)     polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem;

e)      polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru;

f)       polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru;

Gabaryt A – przesyłka o wymiarach:

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm

Gabaryt B – przesyłka o wymiarach:

minimum – jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość – grubość 20 mm, długość 325 mm lub szerokości 230 mm,

maksimum- suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długości) nie może przekroczyć 600 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm.

2) Paczki pocztowe o wadze do 20 000 g (Gabaryt A i B)

a) zwykłe – paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii;

b) priorytetowe – paczki rejestrowane  najszybszej kategorii;

c) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru – paczki rejestrowane zwykłe i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru.

Gabaryt A – paczka o wymiarach:

minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm

maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokości 300 mm, długości 600 mm, szerokości 500 mm

Gabaryt B – paczka o wymiarach:

minimum – jeśli choćby jeden z wymiarów przekracza wysokość – grubość 300 mm, długość 600 mm, szerokości 500 mm,

     maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy z tych wymiarów nie może przekroczyć
1500 mm.

Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2mm.

23.    Zlecenie na wykonanie usługi kurierskiej będzie zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie pod wskazany przez Wykonawcę numer. W razie zaistnienia nagłej potrzeby Zamawiający będzie mógł nadać przesyłki kurierskie w punkcie obsługi właściwym dla Wykonawcy.

24.    Dowodem nadania przesyłki kurierskiej będzie kopia wypełnionej przez Zamawiającego i podpisanej przez osobę upoważnioną Wykonawcy nalepki adresowej zawierającej potwierdzenie nadania przesyłki z uwzględnieniem daty, godziny i podpisu Wykonawcy.

25.         Wykaz rodzajowy i ilościowy przesyłek zawierający przewidywany maksymalny zakres przedmiotu zamówienia zawiera kalkulacja cenowa (załącznik nr 1a do oferty).

Komendant Straży Miejskiej

Leon Gajewski


Data publikacji: 2015/05/18

Pytania:

Załączniki:


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Miasto Szczecin – Straż Miejska Szczecin zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich dla Straży Miejskiej Szczecin” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Poczta Polska S.A.

Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego

Region Sprzedaży w Poznaniu,

70-940 Szczecin, al. Niepodległości 41/42

 

Uzasadnienie

Oferta najkorzystniejsza spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ. Cena brutto oferty wynosi 461 540,80 zł. Oferta uzyskała największą liczbę punktów w kryterium „cena” i największą łączną punktację.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
W wyniku przeprowadzonej czynności badania i oceny oferty Zamawiający stwierdził, że:

Oferta Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży w Poznaniu, 70-940 Szczecin, al. Niepodległości 41/42 uzyskała98 pkt
w kryterium „cena”, 2 pkt w kryterium „nieodpłatna możliwość śledzenia przez Internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym” i łączną punktację 100 pkt.

 

Komendant Straży Miejskej

Leon Gajewski


udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2015/05/18, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Anna Dobrowolska, dnia: 2015/06/01 08:32:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Dobrowolska 2015/06/01 08:32:30 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/05/18 12:24:20 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/05/18 12:06:20 modyfikacja wartości
Anna Dobrowolska 2015/05/18 11:39:47 nowa pozycja